Odoslanie správy.

OK
Ďalšie služby
  • kontrola a čistenie komínov
  • frézovanie komínového dechtu rôznych typov komínov
  • odborné poradenstvo
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:

§ 4
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

m) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

§ 14
Povinnosti fyzických osôb

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,5)
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

Z vyhlášky 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol:

§ 20
Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotřebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotřebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotřebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotřebiče na plynné palivá.
(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opětovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; před uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
(5) Komín v občasne užívaných stavbách samusí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.
(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Z Vyhlášky č. 401/2007 Z.z.:

§ 14
Všeobecné požiadavky na výstavbu komína a dymovodu

(1) Navrhovaný nový komín a dymovod, rekonštruovaný komín a dymovod a stavebné úpravy na komíne a dymovode před výmenou spotrebiča na tuhé palivo, spotrebiča na kvapalné palivo alebo spotrebiča na plynné palivo za spotrebič s iným výkonom a pred zmenou druhu paliva musia byť vyhotovené podľa technickém normy, 22) tejto vyhlášky alebo podľa schválenej dokumentácie stavieb.
(2) Spalinová cesta musí byť navrhnutá 23) a vyhotovená tak, aby komín a dymovod spoľahlivo odvázali spaliny od pripojeného spotrebiča na tuhé palivo, spotrebiča na kvapalné palivo alebo spotrebiča na plynné palivo do vonkajšieho prostredia a aby sa nadmerne nezužoval vnútorný prierez spalinovej cesty konštrukčnými prvkami alebo pevnými usadeninami spalín.

Z Vyhlášky č. 401/2007 Z.z.:

§15
Komín

1. Komín treba zhotoviť ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno zhotoviť len v občasne užívaných stavbách. Komín možno postaviť len zo stavebných výrobkov, ktoré majú posúdenú zhodu.
2. Ložné škáry a styčné škáry murovaného alebo montovaného plášťa komína treba vyplniť maltou alebo inou vhodnou výplňou.
3. Vonkajší povrch murovaného komína treba omietnuť alebo obložiť nehorľavými materiálmi až do úrovne krytiny. Takúto úpravu treba vykonať aj pod oplechovaním alebo iným lemovaním.
4. Montáž komína z dielcov treba vykonať podľa technologického predpisu výrobcu tak, aby ložná škára medzi dielcami bola mimo konštrukcie stropu.
5. Komín musí byť označený štítkom umiestneným na komínovom plášti v blízkosti kontrolného alebo čistiaceho otvoru alebo na inom ľahko dostupnom mieste.
6. Na štítku musia byť vyznačené údaje určené v technickej norme.

Povinnosti kominára podľa Vyhlášky č. 401/2007 Z.z.:

§ 19
Čistenie, kontrola a preskúšanie komína

(1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva
a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča
b) kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
c) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,
d) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.

1. Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi 
2. Vyhláška MV SR č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol 
Adresa:
Mgr. Peter Demjanovič
Kutuzovova 1006/28 | 085 01 Bardejov
IČO:47524243 | DIČ: 1083269704
Kontakt:
demjanovicpeter@gmail.com
0904 210 586 | 0908 773 464
Rýchla správa:
PARTNERI
www.triko.sk - veselé tričká
KOMINÁR BARDEJOV - kominárske služby
© demoservice.sk | Stránka nezbiera žiadne osobné údaje a nevyužíva súbory cookies. | vyrobil: mart-in

[ zavrieť ]
Rýchla správa
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU